Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Plán zvozných liniek

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

PiatokPrehľad zvozných liniek za týždeňUpozornenie

Žiadame Vás, aby ste vzorky na odvoz nachystali najneskôr do času uvedeného v tabuľke.
Pri telefonickom nahlasovaní dodržujte čas nahlásenia.
VPÚ Bratislava si vyhradzuje právo zmeny trasy, vynechania zvozného miesta, prípadne zrušenia zvoznej linky z dôvodu nepriaznivej poveternostnej alebo dopravnej situácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Vzorky určené na prevoz na zvozné miesto iného VPÚ výrazne označte.
Pri zasielaní pošty vodič zvoznej linky nemá oprávnenie preberať doporučenú poštu.


O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave