Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Organizačné usporiadanie VPÚ v Bratislave

Poverená riadenímMVDr. Katarína Strišková, PhD.

 

  Činnosť organizácie:

  VPÚ v Bratislave zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ:

  • RVPS Bratislava
  • RVPS Senec
  • RVPS Trnava
  • RVPS Galanta
  • RVPS Dunajská Streda
  • RVPS Senica
  • RVPS Trenčín
  • RVPS Nové Mesto nad Váhom
  • RVPS Nitra
  • RVPS Šaľa
  • RVPS Levice
  • RVPS Nové Zámky
  • RVPS Topoľčany
  • RVPS Komárno

  v celom rozsahu požiadaviek veterinárnej laboratórnej diagnostiky.

  Zabezpečuje celoslovensky:

 • diagnostiku tuberkulózy
 • diagnostiku paratuberkulózy
 • vyšetrovanie rezíduí pesticídov
 • vyšetrovanie hormónov
 • vyšetrovanie tabaku a tabakových výrobkov
 • rádiometrické vyšetrenia
 • vyšetrovanie autenticity medu, liehu a liehovín
 • vyšetrovanie nitrózoamínov
 • vyšetrovanie na solanín
 • vyšetrovanie na vybrané druhy zakázaných liečiv (nitroimidazoly a ich metabolity)
 • vyšetrovanie na nesteroidné a protizápalové lieky
 • monitoring salmonel (serovar – MIC – fagotypizáciu)

  Vo VPÚ v Bratislave  pracujú nasledovné referenčné laboratória:

 • Národné referenčné laboratórium  tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz
 • Referenčné laboratórium pre rádiometriu a radiológiu (B3f podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu
 •     vlády č. 320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti (Al, A3, A4, A5 podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
 • Národné referenčné laboratórium salmenelóz
 • NRL pre parazity (najmä Trichinela, Echinococus, Anisakis)
 • NRL pre reziduá pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu
 • NRL pre reziduá pesticídov v ovocí a zelenine
 • NRL pre metódy stanovenia jednotlivých reziduí pesticídov
 • NRL pre reziduá pesticídov v ceráliách a krmivách
 • NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse
 • NRL chorôb hydiny, (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
 • NRL pre reziduá organochlórovaných látok (okrem PCB), organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c,B2e, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol, Rozhodnutie komisie z 10.2.2006, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 98/536/ES).
 • Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch.
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave