Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Kontaktná adresa:


Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická ulica č. 15, 842 52 Bratislava

IČO: 42355613
DIČ: 2023979441

VPÚ v Bratislave nie je plátcom DPH

Kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy:

ÚSEK RIADITEĽA

Riaditeľka VPÚ v BA

MVDr. K. Strišková, PhD.

+421 2 38108 212

+421 905 387 954

striskova@svuba.sk; riaditel@svuba.sk
Odborná zástupkyňa riaditeľa

Ing. Y. Vojsová

+421 2 38108 260

+421 917 313 572

yvojsova@svuba.sk

Zástupkyňa riaditeľa
Ing. Ľ. Štullerová

+421 2 38108 219

+421 905 241 222

stullerova@svuba.sk

ÚTVAR RIADENIA KVALITY

Manažér kvality
Ing. Ľ. Štullerová

+421 2 38108 219

+421 905 241 222

stullerova@svuba.sk

Metrológ

Ing. M. Orlická

+421 2 38108 219orlicka@svuba.sk

ÚSEK EKONOMIKY

Kancelária a sekretariát riaditeľa

S. Mihalková

+421 2 38108 211

+421 905 387 952

sabina.mihalkova@svuba.sk; sekretariat@svuba.sk
Pokladňa

J. Horáková

+421 2 38108 218horakova@svuba.sk

Fakturácia

D. Chrenka Seďová

+421 2 38108 221fakturacia@svuba.sk

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Mgr. J. Vinický

+421 2 38108 215

+421 907 426 893

vinicky@svuba.sk

Finančné účtovníctvo

D. Pakanová

+421 2 38108 216

+421 905 387 950

diana.pakanova@svuba.sk

ÚSEK LOGISTIKY A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Vedúci úseku

P. Garžík

+421 2 38108 217

+421 905 352 513

pato_garzik@svuba.sk

Zásobovanie

J. Ács

+421 2 38108 217

+421 905 241 265

objednavky@svuba.sk

Zvozná linka

I. Valko+421 905 682 497Zvozná linka

G. Filo+421 905 682 498ODBOR ZDRAVIA ZVIERAT

Poverená vedením odboru

Mgr. D. Valentová

+421 2 38108 222

+421 905 393 485

valentova@svuba.sk

Centrálny príjem odboru zdravia zvierat

D. Chrenka Seďová

+421 2 38108 221

Laboratórium patológie

MVDr. P. Bolgáč

+421 2 38108 224

+421 915 931 471

bolgac@svuba.sk

Laboratórium špeciálnej mikrobiológie

MVDr. S. Kolčárová

+421 2 38108 225

+421 905 624 809

kvietkova@svuba.sk

Laboratórium parazitológie

Mgr. D. Valentová

+421 2 38108 222

+421 905 393 485

valentova@svuba.sk

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

MVDr. D. Kvietková

+421 2 38108 225

+421 905 624 809

kvietkova@svuba.sk

Laboratórium serológie, virológie a molekulárnej biológie

MVDr. E. Gyokerová

+421 2 38108 232

+421 2 38108 230

gyokerova@svuba.sk serologia@svuba.sk
Národného referenčného laboratórium pre TBC

MVDr. D. Kvietková

+421 2 38108 225

+421 905 624 809

kvietkova@svuba.sk

Laboratórium prípravných a pomocných činností+421 2 38108 227

ODBOR bezpečnosti potravín a krmív

Vedúci odboru

Ing. Y. Vojsová

+421 2 38108 260

+421 917 313 572

yvojsova@svuba.sk

Centrálny príjem odboru bezpečnosti potravín a krmív

M. Cabadajová

+421 2 38108 241

Laboratórium mikrobiológie

MVDr. Ľ. Kazarková

+421 2 38108 242

+421 905 387 951

kazarkova@svuba.sk

Laboratórium cudzorodých látok

Ing. J. Sládečková

+421 2 38108 250

+421 917 494 859

sladeckova@svuba.sk

Laboratórium aditívnych látok a mykotoxínov

Ing. L. Martinkovičová

+421 2 38108 260

+421 905 315 936

lmartinkovicova@svuba.sk

Laboratórium fyzikálno-chemických analýz

Ing. J. Budajová

+421 2 38108 265

+421 905 875 159

budajova@svuba.sk

Laboratórium senzorických analýz

Ing. A. Borchová

+421 2 38108 265

+421 905 875 159

borchova@svuba.sk

Laboratórium pesticídov

RNDr. J. Ďurčanská

+421 2 38108 255

+421 905 899 567

durcanska@svuba.sk

Certifikačného orgán pre certifikáciu osôb

Ing. J. Sládečková

+421 2 38108 250

+421 917 494 859

sladeckova@svuba.sk

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity (Nitra)

RNDr. Ľ. Puskeiler

+421 37 6414 474

+421 915 083 224

puskeiler@svuba.sk

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky (Lužianky)

MVDr. S. Zubrická

+421 905 393 419

+421 905 387 955

nrlm@svuba.sk
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, verzia VII/2022