Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Plán zvozných liniek

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

PiatokPrehľad zvozných liniek za týždeňUpozornenie

Žiadame Vás, aby ste vzorky na odvoz nachystali najneskôr do času uvedeného v tabuľke.
Pri telefonickom nahlasovaní dodržujte čas nahlásenia.
VPÚ Bratislava si vyhradzuje právo zmeny trasy, vynechania zvozného miesta, prípadne zrušenia zvoznej linky z dôvodu nepriaznivej poveternostnej alebo dopravnej situácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Vzorky určené na prevoz na zvozné miesto iného VPÚ výrazne označte.
Pri zasielaní pošty vodič zvoznej linky nemá oprávnenie preberať doporučenú poštu.


Zvozné linky počas letných prázdnin


Harmonogram zvoznej linky VPÚ V Bratislave počas letných prázdnin platný od 6.7.2020 do 4.9.2020 vrátane.

Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým,

že potrebu zvozu VZORIEK NA VYŠETRENIE DO VPÚ V BRATISLAVE zo zvozných miest

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Topoľčany, Bánovce n. B., Trenčín, Piešťany je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred.

Nahlasuje sa na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).

V prípade nedostupnosti vodiča na telefóne, volajte sekretariát +421 905 387 952.

UPOZORNENIE: prevoz vzoriek na iný ústav ako VPÚ v Bratislave je potrebné vopred konzultovať s obidvomi ústavmi (bratislavským aj koncovým),

nakoľko bratislavské zvozné linky nevedia zaručiť včasné dodanie vzorky do miesta určenia bez predchádzajúcej dohody s cieľovým ústavom.

Ďakujeme za pochopenie.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave