Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Kontaktná adresa:


Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická ulica č. 15, 842 52 Bratislava

IČO: 42355613
DIČ: 2023979441

VPÚ v Bratislave nie je plátcom DPH

Kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy:

Riaditeľ VPÚ v Bratislave MVDr. A. Šlezárová +421 2 38108 212 +421 905 387 954 aslezarova@svuba.sk riaditel@svuba.sk
Kancelária a sekretariát riaditeľa S. Mihalková +421 2 38108 211, fax: 02 65427461 sekretariat@svuba.sk

ÚTVAR RIADENIA KVALITY

Manažér kvality Ing. Ľ. Štullerová +421 2 38108 219 +421 905 241 222 stullerova@svuba.sk
Metrológ Ing. O. Kovárová +421 2 38108 219 kovarova@svuba.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A FINANCIÍ

Účtovník Ing. M. Studenič +421 2 38108 216 +421 905 387 950 studenic@svuba.sk
Pokladňa J. Horáková +421 2 38108 218 horakova@svuba.sk
Fakturácia +421 2 38108 221
Personalistika a mzdové účtovníctvo Mgr. J. Vinický +421 2 38108 215 +421 907 426 893 vinicky@svuba.sk

ÚTVAR LOGISTIKY A VNÚTORNEJ SPRÁVY

Vedúci útvaru P. Garžík +421 2 38108 217 +421 905 352 513 pato_garzik@svuba.sk
Zvozná linka M. Šedo +421 905 682 497
Zvozná linka D. Vojta +421 905 682 498

ODBOR ZDRAVIA ZVIERAT

Vedúci odboru MVDr. A. Gajdošová +421 2 38108 230 +421 905 315 936 alena_gajdosova@svuba.sk
Vedúci oddelenia patológie, parazitológie a klinickej biochémie MVDr. M. Lorko +421 2 38108 224 +421 915 931 471 marianlorko@svuba.sk
Vedúca oddelenia serológie, virológie a molekulárnej biológie MVDr. A. Gajdošová +421 2 38108 230 +421 905 315 936 alena_gajdosova@svuba.sk

ODBOR HYGIENICKÝCH DISCIPLÍN

Vedúci odboru Ing. Y. Vojsová +421 2 38108 260 +421 917 313 572 yvojsova@svuba.sk
Vedúca oddelenia potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie MVDr. Ľ. Kazarková +421 2 38108 242 +421 905 387 951 kazarkova@svuba.sk
Vedúca oddelenia detekcie cudzorodých látok Ing. J. Sládečková +421 2 38108 250 +421 917 494 859 sladeckova@svuba.sk
Vedúca oddelenia chémie a toxikológie Ing. Y. Vojsová +421 2 38108 260 +421 917 313 572 yvojsova@svuba.sk
Vedúca oddelenia fyzikálno-chemických analýz Ing. J. Budajova +421 2 38108 265, +421 2 38108 266 +421 905 875 159 budajova@svuba.sk
Vedúca oddelenia chromatografie RNDr. J. Ďurčanská +421 2 38108 255 +421 905 899 567 durcanska@svuba.sk
Vedúca Certifikačného orgánu Ing. J. Sládečková +421 2 38108 250 +421 917 494 859 sladeckova@svuba.sk
Vedúci Referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (Nitra) RNDr. Ľ. Puskeiler +421 37 6414 474 +421 915 083 224 puskeiler@svuba.sk
Vedúca Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky (Lužianky) MVDr. S. Zubrická +421 905 393 419, +421 905 387 955 nrlm@svuba.sk
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave