Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Vážení zákazníci,

v záujme ďalšieho skvalitnenia práce nášho vnútorného systému kvality, ktorého súčasťou ste aj Vy, Vás chceme požiadať o vyjadrenie Vašich pripomienok a názorov.

Prosíme Vás preto o vyplnenie dotazníka. Otázky v ňom obsiahnuté sa týkajú Vašich názorov na organizačnú stránku, na úroveň našich služieb a kvalitu výsledkov.

Pri každej otázke Vás prosíme vyznačiť bodovú hodnotu, systémom 5 bodov - najviac spokojný, 1 bod - najmenej spokojný.1. Organizačná stránka príjmu vzoriek:

5 4 3 2 1 poznámka: 

2. Ťažkosti vyplývajúce zo štruktúry ŠVPÚ:

5 4 3 2 1 poznámka: 

3. Úroveň poskytovania služieb:

5 4 3 2 1 poznámka: 

4. Vaša komunikácia so zamestnancami ŠVPÚ:

5 4 3 2 1 poznámka: 

5. Vzájomná spolupráca:

5 4 3 2 1 poznámka: 

6. Spôsob prezentácie výsledkov o skúškach:

5 4 3 2 1 poznámka: 

7. Časový interval poskytnutia výsledkov analýz:

5 4 3 2 1 poznámka: 

8. Informovanosť o spôsobe vykonania skúšok:

5 4 3 2 1 poznámka: 

9. Vaše pripomienky k organizácii, úrovni našich služieb a kvality výsledkov:10. Vaša e-mailová adresa:

V prípade potreby kontaktujte manažéra kvality VPÚ v Bratislave.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave